Predmetnik

print

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Italijanska književnost 1
(6 KT)

Italijanska književnost 2 
(6 KT)

Italijanska književnost 3 – sodobna književnost in književnost ob meji 
(6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 4 – kontrastivna analiza (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 1 – oblikoslovje in skladnja (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 2 – skladnja (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 3 – skladnja in semantika (6 KT)

Italijansko jezikoslovje - dialektologija (6 KT)

Moderni italijanski jezik I 
(6 KT)

Moderni italijanski jezik 2 
(6 KT)

Moderni italijanski jezik 3 
(6 KT)

Sociolingvistika (6 KT)

Uvod v jezikoslovje (6 KT)

Fonetika in fonologija italijanskega jezika (3 KT)

Romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika (6 KT)

Teorije in tehnike medkulturne komunikacije (6 KT)

Besediloslovje (6 KT)

Latinski jezik (6 KT)

Ustno in pisno sporočanje
(3 KT)

Modul Medkulturne komunikacije (12 KT)

Angleški jezik 1 (6 KT)

Angleški jezik 2 (3 KT)

Angleški jezik 3 (3 KT)

Modul Italijanščina v izobraževanju (12 KT)

IZBIRNI PREDMETI 

3 predmeti (obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ) (3x6 KT)

1 notranje izbirni predmet (6 KT)

3 notranje izbirni predmeti* (18 KT)

3 notranje izbirni predmeti* (18 KT)

diplomski seminar (3 KT)

2 zunanje izbirna predmeta* (12 KT)

2 zunanje izbirna predmeta* (12 KT)

študijska praksa (3 KT)

diplomsko delo (18 KT)

 

Modul Medkulturne komunikacije

Jezikoslovni vidiki prevajanja (ITA) (6 KT)​

Jeziki kot medkulturna izkušnja (3 KT)

Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfoljo (3 KT)

 

Modul Italijanščina v izobraževanju

Didaktika italijanskega jezika (6 KT)

Didaktika književnega pouka in kulture (6 KT)

Multimedijske in učne tehnologije pri učenju/poučevanju italijanščine (3 KT)

 

V 4. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti tudi diplomski seminar in študijsko prakso. V sklop obveznosti 4. letnika spada tudi izdelava diplomskega dela.

 

Notranje izbirni predmeti