Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Kulturna dediščina

print

Dvopredmetni študijski program Antropologija izvaja Oddelek za arheologijo in dediščino.


Osnovni podatki

Vrsta programa: dvopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani dediščinar (UN) oz. diplomirana dediščinarka (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 90 ECTS (30 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij

Cilji programatop

Študentje, ki bodo pri nas obiskovali predavanja, seminarje in vaje, bodo pridobili splošno izobrazbo s področja materialne in nematerialne kulturne dediščine, naravne dediščine v najširšem pomenu besede ter interdisciplinarni pogled na strokovno obravnavo ter vzdrževanje in ohranjanje kulturne zapuščine. Oblikovali smo preplet arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, arhitekture itd. Seznanili jih bomo z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in pomagali razviti njihove veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se bodo naučili uporabiti v različnih poklicnih okoljih, kjer bodo prihajali v stik s kulturno dediščino.
Poleg temeljnih vsebin ponuja študij kulturne dediščine tudi številna specifična znanja o:
•    muzeologiji,
•    konservatorstvu,
•    restavratorstvu,
•    kulturni dediščini v turizmu,
•    pravnem varstvu dediščine.

Študij je redni in se izvaja v predavalnicah Fakultete za humanistične študije v Kopru in  tudi na različnih, zgodovinsko pomembnih lokacijah, v obliki terenskih vaj in strokovnih ekskurzij.

Možnosti zaposlitvetop

  • muzejski kustos, restavrator, konservator, kulturni delavec ipd. v:
  • nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejih,
  • območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
  • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (gledališča, knjižnice, kulturni centri ...),
  • turizmu in drugih gospodarskih panogah

Predmetniktop

Vpisni pogojitop