Vpisni pogoji

print

 

V enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Italijanistika se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 240 ECTS.

b. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 180 ECTS, če pred vpisom opravijo obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

c. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij v obsegu 240 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

d. Zaključili primerljiv študijski program v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

 

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve stopnje.