Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Predmetnik

print

 

1. semester

 

Temeljni predmeti

KT*

Strategije jezikovnega posredovanja

6

Tehnike ustnega posredovanja- italijanščina

6

Tehnike pisnega posredovanja - italijanščina

6

 

Medkulturna komunikacija stroke 1(jezik v turizmu, poslovni jezik)

Sodobna italijanska književnost v medkulturnem položaju

6

6

 

2. semester

Temeljni predmeti

KT

Računalniška podpora pri prevajanju

3

Medkulturna komunikacija stroke 2 (jezik znanosti, pravu, dokumentih Evropske unije)

Metodologija jezikovnega raziskovanja (raziskovalnega dela)

 

6

3

Magistrska naloga 6
   
   

Izbirni predmeti

 
2 predmeta (1 zunanje izbirni predmet in 1 izbirni predmet stroke) 2 x 6
 
 

Skupaj 1. in 2. semester 60* KT = kreditne točke(ECTS)

 

IZBIRNI PREDMETI STROKE

Predmet

KT*

Psiholingvistika

6

Filozofija jezika

6

Računalništvo v jezikoslovju in množični mediji (časopisje, televizija, radio

6

Jezikoslovni vidiki prevajanja

6

Korpusna metoda v mikrojezkih

6

Italijansko jezikoslovje – Dialektologija

6

Romanska in italijanska filologija

6

Historična slovnica italijanskega jezika

6

Strokovni jezik literarne kritike

6

Italijanska književnost v Istri

6

Italijanska književnost in umetnost

6

Italijanska dramatika

6

Italijanska književnost in film

6

Besediloslovje

6

Mladinska književnost

6

Italijanski jezik in kulture v svetu 6
Italijanščina v turizmu 6

Tuji jezik (angleščina na višji ravni)

6