Filozofija in teorija vizualne kulture

print

Doktorski študijski program Filozofija in teorija vizualne kulture izvaja Oddelek za antropologijo in kulturne študije.


Obvestilo: Obveščamo vas, da fakulteta doktorskemu študijskem programu 3. stopnje Filozofija in teorija vizualne kulture ne bo podaljšala akreditacije. Študenti, ki so vpisani v program in opravijo vse obveznosti do 30. septembra 2018, pridobijo javno veljavno izobrazbo in diplomo, ki je javna listina. Po tem obdobju omenjenega programa ne bo več možno nadaljevati in zaključiti.

Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: doktorski študijski program (3. stopnja)
Znanstveni naslov: doktor / doktorica znanosti
Trajanje študijskega programa: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS
Način študija: izredni

Cilji programa in kompetence diplomanta

Študijski program študentom omogoča aktivno spoznavanje različnih teoretskih usmeritev in različnih kulturnih trendov, še zlasti tistih na področju vizualne kulture. Namen programa je študentom ponuditi konceptualno strogo in vsebinsko bogato znanje o vizualni kulturi, ki sega od filozofije in teorije podobe in reprezentacije (kot temelja vizualnosti in s tem vizualne kulture) do pregleda vizualne kulture in sorodnih področij v različnih delih sveta in po različnih žanrih, hkrati pa seznanjati domače študente z vrsto izjemnih dosežkov na področju vizualne kulture po svetu. Študijski program naj bi tako prek predavateljev in študentov vzpostavljal mostove z daljnimi kulturami (in med njimi), ki so zaradi globalizacije vedno manj eksotične in vedno bližje.

Po zaključku študija doktorand pridobi naslednje splošne kompetence:

 • usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov;
 • sposobnost vrednotenja in razvijanja kritične refleksije;
 • zavezanost profesionalni etiki;
 • sposobnost interdisciplinarnega dela;
 • sposobnost etične refleksije;
 • samostojnost v svojem raziskovalnem in strokovnem delu.

Po zaključku študija doktorand pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost vodenja najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov z različnih strokovnih področij filozofije in teorije vizualne kulture in sposobnost razvijanja kritične refleksije;
 • sposobnost razvijanja posameznih filozofskih konceptov;
 • sposobnost predstavitve znanstvenih izsledkov v obliki publikacij in v mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah ter strokovnih delih;
 • sposobnost samostojnega presojanja rezultatov in vrednotenja ter prispevka k razvoju znanosti na posameznih področjih filozofije kulture.

Po zaključku študija doktorand pridobi naslednje splošne kompetence

 • usposobljenost za znanstveno vrednotenje in interpretiranje arheološke dediščine;
 • usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov;
 • usposobljenost za samostojne najzahtevnejše terenske in laboratorijske raziskave arheološke dediščine,
 • samostojnost v raziskovalnem in znanstvenem delu ter učinkovitost v timskem raziskovalnem delu,
 • sposobnost implementacije inovativnega znanja; raziskave bodo prispevale k napredku znanstvene odličnosti stroke na regionalni, državni in evropski ravni ter pripomogle k ustvarjanju na družbe znanja in prenosa znanja v gospodarstvo,
 • razvijanja generičnih in trasferičnih spretnostih (usposobljenost za timsko delo in medinstitucionalno povezovanje, vodstvene funkcije, časovni in karierni management ter management materialnih in človeških virov),
 • sposobnost etične refleksije in poznavanje principov intelektualne lastnine.

Možnosti zaposlitve

Študij usposobi strokovnjake, ki imajo pregled nad upravljanjem prostora in družbe ter širše nad sintetičnim povezovanjem znanj na področju naravoslovja, družboslovja in humanistike. Doktorice in doktorji, ki uspešno zaključijo ta program, pridobijo specialistična znanja in vedenja s področja filozofije in teorije vizualne kulture, zato so usposobljeni za znanstveno in raziskovalno delo, prav tako pa pridobijo tudi številna praktična znanja, vedenja in veščine, še posebej veščine iz prepoznavanja družbenih in kulturnih pojavov v širši historični perspektivi, kar lahko uporabijo v različnih situacijah in v različnih domačih in mednarodnih okoljih. Doktorski študijski program je zasnovan tako, da bodo diplomanti dobro usposobljeni za uporabo strokovnega znanja v praksi, zlasti pa za analizo kompleksnih situacij in problemov, k reševanju katerih bodo tako lahko pristopili celovito, poglobljeno in kreativno.
Delovna področja, za katera so usposobljeni strokovnjaki, ki končajo študij, so zlasti npr.:
 • znanstveno in raziskovalno in pedagoško delo v znanstvenih in visokošolskih ustanovah na področju humanističnih in tudi družboslovnih znanosti ter področju interdisciplinarnih študijev;
 • najzahtevnejše in kreativno strokovno in vodstveno delo v državnih (državna uprava, pa tudi lokalna in regionalna samouprava), javnih, zasebnih in nevladnih ustanovah in organizacijah, v podjetjih in v mednarodnih organizacijah;
 • strokovno delo na področju vizualne kulture, množičnih medijev in kulturnih ustanov;
 • strokovno in kreativno delo v muzejih, založbah in uredništvih.

Profil doktorandov je širok in interdisciplinaren, kar je pogojeno z večdimenzionalnostjo in kompleksnostjo področij urejanja in upravljanja različnosti in odnosov, etničnih študij ter upravljanja in vodenja, hkrati pa v programu pridobijo tudi številna praktična strokovna znanja in veščine, ki jim omogočajo, da se znajdejo v praktičnem in konkretnem delu in v različnih okoljih.

Vpisni pogoji

Predmetnik