Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Študentski svet UP FHŠ

print

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Svet ima svoje predstavnike v posameznih organih fakultete.

Člani študentskega sveta 

Član sveta lahko postane vsak študent, ki je vpisan v katerikoli študijski program UP FHŠ. Študentje, ki bi radi postali predstavniki posameznega programa, se lahko prijavijo na razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ, ki se praviloma izvedejo drugi teden v novembru vsako študijsko leto. Mandat predstavnikov v svetu je eno leto oziroma do konstituiranja novega sveta.


studentski.svet@fhs.upr.si


Študentski svet UP FHŠ:

Peter Cividini Peloza

Nika Vinkovič

Andrej Pongrac

Artur Steffe

Valentin Medvešček

Slavko Tuka

Emanuel Lipovac

Danijel Gontarev

Dražan Vasiljević

Tereza Prešeren

Karin Špela Kres

Predstavnik FHŠ v študentskem svetu UP