Študentski svet UP FHŠ

print

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Svet ima svoje predstavnike v posameznih organih fakultete.

Člani študentskega sveta 

Član sveta lahko postane vsak študent, ki je vpisan v katerikoli študijski program UP FHŠ. Študentje, ki bi radi postali predstavniki posameznega programa, se lahko prijavijo na razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ, ki se praviloma izvedejo drugi teden v novembru vsako študijsko leto. Mandat predstavnikov v svetu je eno leto oziroma do konstituiranja novega sveta.


studentski.svet@fhs.upr.si


Študentski svet UP FHŠ:

Peter Cividini Peloza, predsednik ŠS UP FHŠ

Jana Podvinšek, podpredsednik ŠS UP FHŠ

Vane Urh, tajnik ŠS UP FHŠ

Saša Marsetti

Boštjan Lešnik, predstavnik ŠS UP

Aleš Ferjančič

Robert Selan

Matej Mihelič

Alenka Hodžić

Miha Bizjak

Nika Vinkovič

Predstavnik FHŠ v študentskem svetu UP

Boštjan Lešnik