Izr. prof. dr. Jožica Škofic

print

 

Izredna profesorica, znanstvena svetnica

e-naslov: jozica.skofic@fhs.upr.si

Kabinet ...

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Uvod v jezikoslovje, Slovenski jezik v družbi, Glasoslovje in oblikoslovje slovenskega jezika, Pomenoslovje slovenskega jezika z besedotvorjem, Zgodovina slovenskega jezika, Dialektologija slovenskega jezika

2. stopnja: Etimologija slovenskega jezika, Specialna didaktika – dialektologija, Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

3. stopnja: Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin – narečje kot izvorni temelj slovenskega jezika, Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija (Podiplomska šola ZRC), Slovenski narečni naglasni sistemi (FF UL)

Raziskovalna področja

Dialektologija slovenskega jezika s posebnim poudarkom na narečjih 
Gorenjske; geolingvistika slovenskega (SLA), slovanskih (OLA) in 
evropskih (ALE) jezikov; raziskovanje narečne terminologije; narečno 
slovaropisje in narečno imenoslovje (hišna in ledinska imena).

Izbrana bibliografija

  • ŠKOFIC, Jožica, GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša (avtor, prevajalec povzetka), KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, ZULJAN KUMAR, Danila, HAZLER, Vito, ŠKOFIC, Jožica (urednik), HORVAT, Mojca (urednik), KENDA-JEŽ, Karmen (urednik), ŠEKLI, Matej (urednik). Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija, (Zbirka Fran). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-957-2. www.fran.si/203/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-2/. 
  • ŠKOFIC, Jožica. Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa. V: WEISS, Peter (ur.). Dialektološki razgledi, (Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 19, 2013, št. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 19, št. 2, str. 95-111.
  • ŠKOFIC, Jožica. Slovensko-nemški stik v govoru Sorice na Gorenjskem (po gradivu za SLA) = Slowenisch-deutscher Kontakt im Dialekt von Sorica (Zarz) in Oberkrain (nach dem Material für SLA). V: POHL, Heinz Dieter (ur.). Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007, (Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, ISSN 1562-2878, Jg. 34-36 (2008-2010)). Wien: Praesens, [med 2010 in 2011], str. 389-399.
  • ŠKOFIC, Jožica. Fonološki opis govora Krope (SLA 202). Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 1997, št. 3, str. 175-189. 

>> COBISS

Izbrani projekti

  • Dialektološke in onomastične raziskave ob slovensko-hrvaški meji (bilateralni raziskovalni projekt Slovenija–Hrvaška, 2007–2008)
  • Besedje iz pomenskega polja "človek" v slovenskih narečjih, geolingvistična predstavitev (aplikativni raziskovalni projekt ARRS, 2007–2010)
  • Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (aplikativni raziskovalni projekt ARRS,2011–2015)