print

Red. prof. dr. Ernest Ženko

Pedagoška dejavnost

red. prof., znanstveni svetnik

e-naslov: ernest.zenko@fhs.upr.si

Kabinet št. 

ŽIVLJENJEPIS>>>

1. stopnjaUvod v medkulturno mišljenje.

2. stopnja: Izbrana poglavja iz kulturnih študijev, Popularna kultura in kritika popularne kulture, Kulturni študiji in informacijska tehnologija, Vizualne komunikacije, Teorija in zgodovina filma.

3. stopnja: Antropologija znanosti, Skupni doktorski seminar.

Raziskovalna področja

 

filozofija kulture, estetika, teorija vizualnih medijev, kritična teorija, teoretska psihoanaliza, filozofija znanosti

Izbrana bibliografija

 

Znanstvena monografija

ŽENKO, Ernest. Prostor in umetnost : prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo - Leonardo da Vinci, László Moholy-Nagy in Andy Warhol, (Zbirka ZRC, 26). Ljubljana: Založba ZRC, 2000. 176 str., ilustr. ISBN 961-6358-16-2. [COBISS.SI-ID 109498368]

ŽENKO, Ernest. Totaliteta in umetnost : Lyotard, Jameson in Welsch, (Zbirka Prizma). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 184 str. ISBN 961-6500-09-0. [COBISS.SI-ID 126035456]

Izvirni znanstveni članek

ŽENKO, Ernest. Ingmar Bergman's Persona as a modernist example of media determinism. V: ERJAVEC, Aleš (ur.), MILLER, Tyrus (ur.). Modernism revisited, (Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510, 2014, 2). Ljubljana: Filozofski inštitut ZRC SAZU: = Institute of Philosophy at SRC SASA, 2014, letn. 35, št. 2, str. 219-237, 337-338, ilustr. [COBISS.SI-ID 37935661]

ŽENKO, Ernest. Literatura in film v kontekstu medijskega obrata. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, letn. 37, št. 2, str. 93-108, [244]. [COBISS.SI-ID 55120482]

ŽENKO, Ernest. Tehnologija, mediji in univerza. V: STARC, Sonja (ur.). Akademski jeziki v času globalizacije = Academic languages in the era of globalisation, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 64-78, 293-294. [COBISS.SI-ID 512910976]

ŽENKO, Ernest. Modernost in postmodernost v luči vrnitve potlačenega. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2008, letn. 18, št. 1, str. 157-166. [COBISS.SI-ID 1440211]

Urednik

SEDMAK, Mateja (urednik), ŽENKO, Ernest (urednik). Razprave o medkulturnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. 449 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-72-2. [COBISS.SI-ID 253328896]

COBISS>>>